O co jde:

      Pro většinu zemí platí, že přinejmenším jedna osoba z deseti osob má fyzickou, duševní nebo smyslovou vadu a dvacet pět procent celkové populace je výskytem postižení nepříznivě ovlivněno. Tyto osoby žijí často nedůstojných podmínkách díky existenci fyzických a společenských bariér, které brání jejich integraci a plnému zapojení do společnosti. Důsledkem toho je, že miliony dětí a dospělých po celém světě jsou segregovány a zbaveny prakticky všech práv a vedou nedůstojný život na okraji společnosti.

Lidská práva a postižení - Leandro Despouy
závěrečná zpráva pro Valné shromáždění OSN - r. 1991
 

 

......a o co jde nám.

 

     Velká pozornost musí být věnována podpoře a ochraně lidských práv osob, náležejících ke skupinám, které byly označené jako zranitelné.....Státy jsou povinny vytvářet a udržovat adekvátní opatření na národních úrovních, zvláště v oblasti výchovy, zdraví a sociální podpory, pro podporu a ochranu páv osob ve zranitelných sektorech jejich populací a pro zajištění účasti těch z nich, kteří se zajímají o hledání řešení vlastních problémů....

Světová konference potvrzuje, že extremní chudoba a sociální vyloučení představují porušení lidské důstojnosti....

" ....všechna lidská práva a základní svobody jsou všeobecné a tudíž bez výhrad zahrnují osoby s handicapem. Každá osoba se rodí jako rovnoprávná a má stejné právo na život a blaho, výchovu a práci, nezávislý život a aktivní účast ve všech oblastech společnosti. jakákoli přímá diskriminace nebo jiné diskriminační zacházení s handicapovanou osobou je proto porušením jeho nebo jejích práv.

Světová konference o lidských právech Vídeň, červen 1993