Kontext:

TEORIE:

Dne 8.září 1993 byl usnesením Vlády ČR schválen Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení, který potvrzuje, že vznik těchto bariér "je ve většině případů neopodstatněný a jejich odstranění vede celkově k humanizaci životního prostředí pro většinu občanů".

Plán stanovil v oddíle 8 tyto cíle:

1) Zabránit vzniku nových architektonických, orientačních, dopravních a komunikačních bariér.
2) Odstraňovat stávající architektonické, orientační, dopravní a komunikační bariéry.
3) Zajistit náhradní organizační či jiná opatření umožňující občanům se zdravotním postižením užívání staveb a dopravních prostředků i při existenci v daném čase a místě neodstranitelných bariér.

x

PRAXE:

Dne 7.března 1994 se uskutečnilo 5. zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, kde plnění těchto úkolů bylo zařazeno mezi nejproblémovější úkoly, které "... nejsou plněny a které nevykazují známky postupu vpřed. Kritizováno tak bylo především ministerstvo hospodářství za svůj postoj k plnění úkolů v oblasti zpřístupňování veřejných staveb". (Zdroj: Noviny zdravotně postižených - Můžeš č.2/1994).
x

K zajištění opatření, týkajících se architektonických bariér, uložila Vláda ČR v NPO Ministerstvu hospodářství ČR termín splnění do 31.12.1993. V tomto termínu nebylo splněno ani jedno opatření a jejich smysl byl ze strany MH ČR zpochybňován (Zdroj: Občasník o svépomoci zdravotně postižených č.1/1994). Jak jsme se následně dočetli v Novinách Můžeš 11/1995, na jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, plánované na den 6.10.1995, kde se mělo kontrolovat plnění NPO, se zodpovědní představitelé Ministerstva hospodářství ČR už ani nedostavili.......
x
Také při jednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví byl v březnu 1994 konstatován "naprosto neuspokojivý stav bezbariérové výstavby" a také prověrky na stavebních úřadech ukázaly na porušování obecně závazných právních předpisů, které mají zabezpečit přístup osobám se sníženou schopností pohybu. Na základě této kritiky vydala ředitelka odboru stavebního řádu "Upozornění pro stavební úřady", ve kterém upozorňuje na nutnost dodržování bezbariérové vyhlášky a na právní důsledky, které z případného porušování plynou.

x

Dne 22.12.1993 zamítla vláda pana premiéra Klause návrh poslance Václava Krásy na novelu stavebního zákona se zaměřením na odstranění architektonických bariér s odůvodněním, že je nadbytečná, neboť "záměr respektovat v jednotlivých fázích stavebního řízení požadavky na bezbariérové řešení staveb určených k užívání osobami s omezenou schopností pohybu je kryt stávajícím zněním zákona." Jak je patrno, tehdejší Vláda ČR v případě řešení problematiky zdravotně postižených občanů měla zřetelné potíže udržet kontinuitu v myšlení a jednání. Nejprve tedy uloží tehdejšímu ministru Dybovi v úkole 8a Národního plánu "legislativně zakotvit posuzování bezbariérovosti veřejných staveb jako součást stavebního řízení u novostaveb a u rekonstrukcí a adaptací, u nichž to technické podmínky stávajícího řešení umožňují", a když není úkol ze strany Ministerstva hospodářství ČR splněn a návrh, který tento úkol pokrývá, podá poslanec Václav Krása, tatáž vláda návrh zamítne s tím, že je "nadbytečný". Zákon byl sice přes nesouhlas (!!!) Vlády ČR přijat (zák. 43/1994 Sb.), avšak nadále docházelo a leckdy do dnešního dne dochází k jeho porušování.... Zmiňovaný návrh zákona vláda odmítla přesto, že měla dostatek podkladů (ať již z výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, či z Vládního výboru pro zdravotně postižené), které dokazovaly, že stávající předpisy v praxi nejsou dostatečné a nezabraňují vytváření dalších a dalších architektonických bariér.

X

 V podobném duchu bylo ostatně i stanovisko MH ČR (ředitelky odboru stavebního řádu) k našemu materiálu "Zpráva o diskriminaci tělesně postižených v České republice". Za povšimnutí stojí rovněž skutečnost, že s žádostí o vyjádření jsme se tehdy obrátili na pana prezidenta a poslance PČR, přičemž odpověď nám přišla z ministerstva hospodářství, tedy právě od instituce, která byla za neplnění svých povinností při vedení a kontrole na stavebních úřadech kritizována a která za neutěšenou situaci v bezbariérové výstavbě zodpovídá. To podle našeho názoru nejen odporuje platné stížnostní vyhlášce, ale také postrádá základní demokratické prvky Přístup Ministerstva hospodářství ČR k naší " Zprávě" je poměrně ilustrativní a proto pro informaci nabízíme pár poznámek k jeho obsahu..

X