zákon č. 43/1994 Sb.

ZÁKON ze dne 16. února 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se nsnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 37 odst. 2 se za slova "na výstavbu" vkládají slova "a obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu".

2. V §60 se za odstavec 2 připojuje odstavec 3, který zní:
"(3) Stavební úřad zastaví u staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností stavební řízení, nebude-li dokumentace stavby zajišťovat podmínky pro její užívání osobami s omezenou schopností pohybu a) a nebude-li dokumentace ve lhůtě podle 9 60 odst. 1 doplněna.".

3. V § 63 se na konci připojuje tato věta: Dokumentace jednoduchých a drobných staveb občanskěho vybavení musí být přezkoumána i z hlediska užívání, staveb osobami s omezenou schopností pohybu.".

4. V § 68 se za odstavec 2 připojuje odstavec 3, který zní:
"(3) Závaznou podmínkou podle předchozího odstavce je u staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejnosti zajištění přístupu a užívání osobám s omezenou schopností pohybu".

5. V § 82 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Stavební úřad nevydá kolaudační rozhodnutí stavby občanského vybavení, která v částech určených pro užívání veřejností nezajišťuje přístup a užívání osobám s omezenou schopností pohybu v rozsahu stanoveném územním rozhodnutí a stavebním povolení. Stavební úřad rovněž nevydá kolaudačni rozhodnutí jednoduché nebo drobné stavby, která nesplní podmínky stanovené v územím rozhodnutí nebo stavebním povolení ve smyslu § 63 tohoto zákona.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Havel v r.
Klaus v. r.