vyhláška 369/2001 Sb.

369/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 10. října 2001
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1
písm. k) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování
a pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích
podkladů, při navrhování, umísťování, povolování nebo ohlašování,
provádění a kolaudaci staveb
a) bytových domů obsahujících více než tři samostatné byty (dále
jen "bytové domy"),
b) domů s byty zvláštního určení a domů zvláštního určení,1)
staveb a zařízení ústavního charakteru určených pro užívání
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen
"stavby pro sociální péči"),
c) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,
d) v nichž se předpokládá zaměstnávání více jak 20 osob, pokud
provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace,
e) určených pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením,
f) škol, předškolních zařízení a školských zařízení.2)

(2) Ustanovení této vyhlášky se použijí též při provádění
udržovacích prací, změn staveb, změn v užívání staveb, pokud to
závažné důvody nevylučují.

(3) U staveb, které jsou kulturními památkami, se ustanovení
této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče.3)
------------------------------------------------------------------
1) § 9 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se
upravují některé otázky související s vydáním zákona č.
509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský
zákoník.
2) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních
škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 3 odst. 3 a 8 a § 5 odst. 2 vyhlášky č. 108/2001 Sb., kterou
se stanoví hygienické požadavky na prostory a provozy škol,
předškolních zařízení a některých školských zařízení.
3) § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

§ 2

Vymezení základních pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) občanským vybavením stavby určené pro
1. veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii,
věznice, pošty a orgány zájmové samosprávy,
2. sdělovací prostředky (například rozhlas, televize, tisk),
občanská sdružení, politické strany a politická hnutí,
3. obchod, služby, veřejné stravování, provozní zařízení staveb
pro výrobu a skladování, správu a údržbu budov, veřejných
sítí,
4. tělovýchovu, rekreaci a sport,
5. zařízení pro mimoškolní vzdělávání,
6. kulturu, zejména divadla, kina, knihovny, společenské sály,
muzea, hrady, zámky, výstavní síně, kostely, modlitebny,
obřadní síně,
7. zdravotnictví a sociální péči,
8. veřejnou dopravu včetně místních komunikací a veřejně
přístupných ploch,
9. motorismus (například autoservisy, čerpací stanice, stanice
technické kontroly, dálniční odpočívky, autodromy),
10. ubytovací zařízení pro cestovní ruch (například hotely,
penziony, motely, turistické ubytovny),
11. hromadné ubytovny (například internáty, koleje, ubytovny pro
trvalé ubytování pracovníků, stavby nebo části staveb určené
pro ubytování více jak 20 osob s výjimkou táborů v přírodě
a ubytovacích zařízení pro cestovní ruch),
12. veřejné telefonní automaty, obdobná zařízení a poštovní
schránky;
b) osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - osoby
postižené pohybově, zejména osoby na vozíku pro invalidy (dále
jen "vozík"), zrakově, sluchově, osoby pokročilého věku,
těhotné ženy a osoby doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří
let, popřípadě osobu s mentálním postižením;
c) šikmou rampou - část komunikace nebo samostatná konstrukce
umožňující vlastní přístup do stavby nebo překonávání výškového
rozdílu mezi částmi stavby, přičemž jde o ohraničenou šikmou
rovinu, převyšující okolní plochu o více než 20 mm;
d) orientačním bodem pro zrakově postižené osoby - trvalé místo,
které je snadno, rychle a jednoznačně vnímatelné především
hmatem, popřípadě sluchem a výrazně se odlišuje od okolního
prostředí;
e) orientačním znakem pro zrakově postižené osoby - doplňující
trvalá informace hmatová, sluchová nebo čichová, vedoucí
k vytvoření správné představy zrakově postižených osob
o prostředí nebo prostoru;
f) vodicí linií - spojnice hmatných orientačních bodů umístěných
v pochozích plochách a na vnitřních i vnějších komunikacích;
vodicí linie se dělí na přirozené vodicí linie a umělé vodicí
linie; vodicí linií není obrubník chodníku směrem do vozovky;
g) přirozenou vodicí linií - spojnice hmatných orientačních bodů
vzniklých uspořádáním stavby nebo jejích jednotlivých prvků
umístěných v pochozích plochách a na vnitřních a vnějších
komunikacích;
h) umělou vodicí linií - spojnice vytvořených hmatných
orientačních bodů umístěných v pochozích plochách a na
vnitřních i vnějších komunikacích;
i) signálním pásem - zvláštní forma umělé vodicí linie určující
zrakově postiženým osobám přesný směr chůze, zejména při
přecházení vozovky nebo při přístupu k místu nástupu do vozidel
hromadné dopravy;
j) varovným pásem - zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující
místo, které je pro zrakově postižené osoby trvale nebezpečné,
zejména označení hranice mezi chodníkem a vozovkou na přechodu
nebo sestupného schodu zapuštěného do chodníku;
k) hmatným pásem - zvláštní forma varovného pásu ohraničující
místo, které na chodníku s cyklistickou stezkou určuje rozhraní
mezi vymezeným prostorem pro cyklisty a chodce, přičemž v ulici
v obytné zóně ohraničuje zónu bezpečného pohybu zrakově
postižených osob;
l) vodicím pásem přechodu - pás šířky 550 mm umístěný ve vozovce,
který je součástí vodorovného dopravního značení;
m) akustickým orientačním majákem - akustické zařízení
s vyhrazenými tóny případně doplněnými o hlasovou frázi, které
je v trvalém provozu nebo je dálkově spouštěno zrakově
postiženými osobami;
n) dálkovým ovládáním akustických a dalších zařízení - vysílací
rádiové zařízení ovládané zrakově postiženými osobami, které je
aktivují;
o) indukční smyčkou - zařízení pro nedoslýchavé osoby umožňující
jim pomocí osobní kompenzační pomůcky přijímat zvuk akustických
reprodukčních zařízení, zejména ozvučení sálu kina nebo
překladatelský servis.

§ 3

(1) Přerušit přirozené vodicí linie lze nejvýše na vzdálenost
6000 mm mezi jednotlivými částmi přirozeného hmatného vedení
zrakově postižených osob, zejména mezi obvodovými stěnami
jednotlivých domů umístěných při chodníku. Délka jednotlivých
částí přirozeného hmatného vedení musí být nejméně 1500 mm, šířka
400 mm a výška 300 mm.

(2) Umělá vodicí linie musí být přímá, v interiéru nejméně
300 mm široká, v exteriéru nejméně 400 mm. Změny směru a odbočky
se zřizují přednostně v pravém úhlu. Odbočení musí být vyznačeno
přerušením vodicí linie hladkou plochou v délce odpovídající šířce
vodicí linie. V oboustranné vzdálenosti nejméně 800 mm od osy
umělé vodicí linie nesmí být žádná překážka. Umělá vodicí linie
musí navazovat na přirozenou vodicí linii. U ostrovních nástupišť
a vnějších nástupišť na železničních drahách je funkce vodicí
linie sloučena s funkcí varovného pásu.

(3) Signální pás musí mít šířku 800 až 1000 mm a výrazně
odlišnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí;
musí být vnímatelný slepeckou holí a nášlapem při dodržení
barevného kontrastu vůči okolí. Od požadavku na barevný kontrast
lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích, v souběhu
cyklistické stezky a chodníku a při použití barevných vzorů
v dlažbě. Signální pás musí být ukončen u přirozené nebo umělé
vodicí linie. Změny směru a odbočky se zřizují přednostně v pravém
úhlu. V místě, kde se spojují dvě trasy signálních pásů, musí být
signální pásy přerušeny v délce 800 mm. Materiál použitý pro
vytvoření signálního pásu nelze na veřejně přístupných plochách
a komunikacích použít k jinému účelu.

(4) Varovný pás musí mít šířku 400 mm a výrazně odlišnou
strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být
vnímatelný slepeckou holí a nášlapem při dodržení barevného
kontrastu vůči okolí. Od požadavku na barevný kontrast lze
ustoupit v památkových zónách a rezervacích. Varovný pás musí
přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 800 mm.
Materiál použitý pro vytvoření varovného pásu nelze na veřejně
přístupných plochách a komunikacích použít k jinému účelu.

ČÁST DRUHÁ
ŘEŠENÍ PŘÍSTUPŮ DO STAVEB, PŘÍSTUPNOSTI
KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÝCH PLOCH

§ 4

(1) Do staveb uvedených v § 1 odst. 1 musí být alespoň jeden
vstup v úrovni komunikace pro pěší bez vyrovnávacích stupňů.
Brání-li tomuto řešení závažné technické důvody, může být
vyrovnání výškového rozdílu řešeno šikmou rampou provedenou dle
bodu 1.3. přílohy č. 1 k této vyhlášce, popřípadě zvedacím
zařízením (dále jen "bezbariérový přístup").

(2) Přístup ke stavbám uvedeným v § 1 odst. 1 písm. c), e)
a f) se musí pro zrakově postižené osoby vytýčit přirozenými nebo
umělými vodicími liniemi nebo akusticky.

§ 5

(1) Chodníky, lávky pro pěší, podchody, nástupiště a nástupní
ostrůvky hromadné dopravy a ostatní pochozí plochy musí být řešeny
způsobem stanoveným v bodě 1. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách
pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazen nejméně následující
počet stání pro vozidla zdravotně postižených osob:
- jedno stání při celkovém počtu méně než dvacet stání,
- dvě stání při celkovém počtu dvacet až čtyřicet stání,
- 5 % stání při celkovém počtu přesahujícím čtyřicet stání;
procentuální podíl vyhrazených stání se zaokrouhluje na celá
čísla směrem nahoru.

Vyhrazená stání musí být upravena způsobem uvedeným v bodě 3.1.
přílohy č. 1 k této vyhlášce a označena mezinárodním symbolem
přístupnosti podle bodu 1. přílohy č. 2 k této vyhlášce. K těmto
vyhrazeným stáním musí být zajištěn bezbariérový přístup
z komunikace pro pěší.

(3) Úprava prostor pro umístění telefonních budek,
telefonních hovoren, veřejných telefonních automatů a obdobných
zařízení včetně přístupu k nim a přístupu k poštovním schránkám je
stanovena v bodech 1. a 3.2. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(4) Úprava veřejně přístupných ploch, sadů a parků je
stanovena v bodě 1. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

ČÁST TŘETÍ
ŘEŠENÍ STAVEB BYTOVÝCH DOMŮ, STAVEB PRO SOCIÁLNÍ PÉČI,
STAVEB, V NICHŽ SE PŘEDPOKLÁDÁ ZAMĚSTNÁVÁNÍ VÍCE JAK
20 OSOB, STAVEB URČENÝCH PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S TĚŽKÝM
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A STAVEB ŠKOL, PŘEDŠKOLNÍCH
A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

§ 6

Vnitřní komunikace a vybavení

(1) Přístup do všech prostorů staveb uvedených v § 1 odst.
1 písm. a), b), d) až f) musí být zajištěn vodorovnými
komunikacemi, schodišti, výtahy a zvedacími plošinami řešenými
způsobem stanoveným v bodech 1., 1.2., 1.3. a 1.7. přílohy č.
1 k této vyhlášce, pokud není dále stanoveno jinak. U staveb
uvedených v § 1 písm. a) a d), které jsou vícepodlažními budovami
bez výtahů, musí být zajištěn bezbariérový přístup vnitřními
komunikacemi nejméně do jednoho podlaží, ve kterém jsou umístěny
převážně prostory určené pro hlavní účel užívání stavby.

(2) Stavby uvedené v § 1 odst. 1 písm. b), d) až f) musí mít
část každého hygienického zařízení upravenou pro potřeby osob na
vozíku v souladu s požadavky uvedenými v bodě 2.4. přílohy č.
1 k této vyhlášce. U budov s administrativním a obdobným provozem
musí být takto upravené hygienické zařízení vždy alespoň jedno pro
dvě podlaží.

(3) Prostory pro shromažďování 50 a více osob ve stavbách
uvedených v § 1 odst. 1 písm. f) musí být vybaveny indukční
smyčkou a označeny mezinárodním symbolem hluchoty podle bodu 2.
přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 7

Byty zvláštního určení a obytné
části staveb pro sociální péči

Požadavky na řešení bytů zvláštního určení1) a obytných částí
staveb pro sociální péči jsou uvedeny v přílohách č. 1, 3 a 4
k této vyhlášce.
------------------------------------------------------------------
1) § 9 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se
upravují některé otázky související s vydáním zákona č.
509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský
zákoník.

§ 8

Společné prostory bytových domů
a staveb pro sociální péči

Společné prostory bytových domů a staveb pro sociální péči,
které nejsou vícepodlažními budovami bez výtahu, zejména prádelna,
sušárna a sklep, musí být upraveny tak, aby je mohly užívat osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace.

§ 9

Provozní prostory staveb, v nichž se předpokládá
zaměstnávání více jak 20 osob, staveb určených pro
zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením
a staveb škol, předškolních a školských zařízení

(1) Provozní prostory staveb uvedených v § 1 odst. 1 písm. d)
až f) musí splňovat požadavky uvedené v bodech 2.5.1. a 2.5.3
přílohy č. 1 k této vyhlášce tak, aby umožňovaly osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace vykonávat všechny činnosti, pro
které jsou provozní prostory určeny. Požadavky na hygienická
zařízení umístěná v těchto provozních prostorách jsou stanoveny
v bodě 2.4. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární ochrany se požadavky uvedené v odstavci 1
uplatňují při řešení
a) ploch provozních místností,
b) uspořádání provozního zařízení,
c) komunikačních ploch,
d) instalace výrobního zařízení,
e) přístupu a možnosti ovládání výrobního zařízení,
f) signalizačního zařízení,
g) skladových prostorů.

§ 10

Tvoří-li stavby určené pro zaměstnávání osob s těžkým
zdravotním postižením jeden areál s bytovými domy s byty
zvláštního určení, případně i se stavbami občanského vybavení,
postupuje se při řešení prostorů určených pro užívání zdravotně
postiženými osobami přiměřeně podle ustanovení části druhé, třetí
a čtvrté této vyhlášky.

ČÁST ČTVRTÁ
ŘEŠENÍ STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

§ 11

Vnitřní komunikace a vybavení

(1) Přístup do částí staveb občanského vybavení určených pro
užívání veřejností musí být zajištěn podle § 6 odst. 1.

(2) U změn staveb s nejméně dvěma podlažími, které nejsou
vybaveny výtahem nebo šikmou rampou a výtah ani šikmou rampu nelze
z technických důvodů dodatečně zřídit, musí být osobám s omezenou
schopností pohybu umožněno užívat alespoň vstupní podlaží těchto
staveb. Neumožňuje-li to konstrukční řešení stavby, lze pro
zajištění přístupu osobám s omezenou schopností pohybu využít
nákladní výtah s úpravou pro přepravu těchto osob. U staveb
s výtahem musí být osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
umožněn přístup do všech podlaží určených pro užívání veřejností.

(3) Základní informační grafické zařízení pro orientaci
veřejnosti ve stavbách občanského vybavení podle § 2 písm. a) bodů
1 až 4 a 6 až 10 musí mít kontrastní a osvětlené nápisy
a piktogramy.

§ 12

Ostatní prostory

(1) Ve stavbě, ve které je hygienické zařízení určené pro
užívání veřejností, musí být v každém tomto zařízení nejméně jedna
kabina WC v oddělení pro muže a nejméně jedna kabina WC v oddělení
pro ženy řešena v souladu s požadavky stanovenými v bodě 2.4.
přílohy č. 1 k této vyhlášce. U změn staveb lze zřídit jednu
kabinu WC, splňující požadavky podle věty první, pro obě pohlaví
přístupnou přímo z chodby. Pokud to závažné důvody vylučují, může
být kabina zcela výjimečně přístupná z oddělení pro ženy. Kabina
nemusí mít předsíňku v případech, kdy je přístupná z prostoru,
který není obytnou ani pobytovou místností.

(2) V hledištích musí být nejméně 2 místa pro umístění vozíku
upravena podle bodu 2.5.2. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(3) Stavby v částech určených pro užívání veřejností musí být
navrženy a realizovány tak, aby bylo umožněno jejich užívání
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména byl
umožněn přístup nejméně k jedné z pokladen, případně přepážek
s upravenou výškou, přístup ke sprchám, WC, do prostorů závodišť
a ostatních sportovišť při zajištění potřebných úprav informačních
systémů.

(4) Ve stavbách pro ubytovací zařízení cestovního ruchu
a hromadných ubytoven s kapacitou vyšší než deset pokojů musí
nejméně následující počet pokojů splňovat požadavky uvedené
v přílohách č. 1 a 3 k této vyhlášce:
- jeden pokoj při celkovém počtu do jednoho sta pokojů,
- jedno procento pokojů při celkovém počtu přesahujícím jedno sto
pokojů; procentuální podíl upravených pokojů se zaokrouhluje na
celá čísla směrem nahoru.
Hmatný orientační znak pro označení společného hygienického
zařízení musí být umístěn v blízkosti dveřní kliky ve výši 1500 mm
od podlahy.

(5) Prostory a zařízení uvedené v odstavcích 1 až 4 musí být
označeny mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1. přílohy
č. 2 k této vyhlášce a na vhodném místě musí být umístěna
orientační tabule s označením přístupu k nim.

(6) Prostory pro shromažďovaní 50 a více osob a místa určená
pro podávání informací veřejnosti ve stavbách občanského vybavení
uvedených v § 2 písm. a) bodech 1, 2, 6 a 8 musí být vybaveny
indukční smyčkou a označeny mezinárodním symbolem hluchoty podle
bodu 2. přílohy č. 2 k této vyhlášce.

ČÁST PÁTÁ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 13

V řízeních podle stavebního zákona zahájených a pravomocně
neskončených přede dnem účinnosti této vyhlášky, při kolaudaci
a výkonu státního stavebního dohledu staveb povolených na základě
řízení zahájených přede dnem účinnosti této vyhlášky se stavby
posuzují z hlediska splnění obecných technických požadavků
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace podle dosavadní právní úpravy.

§ 14

Zrušuje se vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné
technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace.

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2001.

Ministr:
Ing. Lachnit, CSc. v. r.

Příl.1

1. Komunikace
1.1. Úprava povrchů
1.1.1. Povrch chodníků, schodišť, šikmých ramp a podlah vnitřních
komunikací musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu.
Hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u
šikmých ramp pak 0,6 + tg alfa, kde alfa je úhel sklonu
rampy.
1.1.2. Přechody pro chodce přes komunikace pro motorová a kolejová
vozidla, drážní přechody a přechody přes cyklistické stezky
musí být řešeny podle bodu 1.5. této přílohy.
1.1.3. Pochozí šikmé plochy pokud nejsou rampami podle bodu 1.3.
této přílohy, smí mít sklon nejvýše 1:12 (8,33 %).
1.1.4. Komunikace pro pěší musí být řešeny tak, aby byla důsledně
dodržena vodící linie pro zrakově postižené osoby. Překážky
na komunikacích pro pěší, zejména stožáry veřejného
osvětlení, dopravní značky, stromy, telefonní automaty musí
být osazeny tak, aby byl zachován průchozí profil šířky
nejméně 1500 mm, tuto hodnotu lze snížit až na 900 mm u
technického vybavení komunikací s svislého dopravního
značení. Přerušení přirozené vodící linie v délce větší než
6000 mm musí být doplněno vodící linií umělou.
1.1.5. Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100 mm
pevnou ochranu (tyč zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši
100 až 250 mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč
zábradlí, podstavec), sledující půdorysný průměr překážky,
popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o
200 mm.
1.1.6. Nad veřejně přístupnými komunikace a plochami mohou být v
prostoru ve výšce 250 až 2200 mm nad povrchem umístěny
pouze pevné části stavby, které vystupují z obrysu stěn
maximálně 250 mm, zejména výkladce, technická a jiná
zařízení a dále technické vybavení staveb obdobného
charakteru. U zařizovacích předmětů a technického vybavení
staveb délky do 400 mm (měřeno souběžně se stěnou objektu)
lze tuto hodnotu zvýšit na 300 mm.

1.2. Výškové rozdíly

Výškové rozdíly u přechodů pro chodce, vnějších a vnitřních
komunikací nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeny
šikmými rampami dle bodů 1.3.3. až 1.3.7. a 1.3.9. této
přílohy, případně zvedacími zařízeními.

1.3. Schodiště a šikmé rampy včetně schodišť a šikmých ramp
v podchodech
1.3.1. Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28 st. a
výška schodišťového stupně větší než 160 mm; to neplatí pro
stavby podle § 1 odst. 1 písm. a).
1.3.2. Schodišťová ramena a šikmé rampy musí být po obou stranách
opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat o 150
mm první a poslední schodišťový stupeň, případně začátek a
konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu.
1.3.3. Šikmé rampy musí být široké nejméně 1300 mm a jejich
podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %).
1.3.4. Není-li šikmá rampa delší než 3000 mm, smí mít sklon
nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí u staveb podle
§ 1 odst. 1 písm. b) a e).
1.3.5. Šikmé rampy musí mít po obou stranách ve výši 250 mm vodící
tyč.
1.3.6. Šikmá rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v
délce nejméně 1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo
jinak zakřivená šikmá rampa.
1.3.7. Podesty šikmých ramp musí mít délku nejméně 1500 mm.
1.3.8. Stupnice nástupního a výstupního schodu každého
schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být
výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. U schodišť v
dopravních stavbách a u místních komunikací musí být
stupnice označena pruhem žluté barvy šířky 100 mm na délku
schodu, ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany schodu. V
ostatních stavbách lze připustit kontrastní označení celé
stupnice, popřípadě jen pruhu. Kontrastní označení
podstupnice je nepřípustné. Reklamy lze umístit na
podstupnice za předpokladu splnění předchozích podmínek.
1.3.9. Schodiště, rampy a konstrukce vybíhající do prostoru musí
být upraveny podle bodu 1.1.5. této přílohy tak, aby bylo
zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do
prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v
interiéru.

1.4. Chodníky
1.4.1. Chodníky musí být široké nejméně 1500 mm a smí mít podélný
sklon nejvýše 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše 1:50
(2,0 %).
1.4.2. Na úsecích s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0 %),
delších než 200 m, musí být zřízena odpočívadla o podélném
a příčném sklonu nejvýše 1:50 (2,0 %).
1.4.3. Chodníky v místech přechodů přes komunikace musí mít
snížený obrubník na výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce a
musí být opatřeny signálními pásy spojujícími varovné pásy
s vodícími liniemi. U změn dokončených staveb musí být
signální pásy jen v případě, že bude zajištěna bezpečnost
při přecházení zrakově postižených osob. Navazující šikmé
plochy musí odpovídat požadavkům na šikmé rampy dle bodu
1.3. této přílohy. Po celé délce sníženého obrubníku,
směrem do chodníku, musí být zřízen varovný pás šíře 400 mm
při současném zachování přesahu nejméně 800 mm na obě
strany signálního pásu. Obdobně tento pás musí být zřízen i
v místech výjezdů z hromadných garáží a parkovišť. Varovný
pás lze provést i místo sníženého obrubníku.
1.4.4. V ulicích obytných zón, kde není přirozená vodící linie,
musí být zřízen při jedné straně ve vzdálenosti 800 mm od
okraje komunikace hmatný pás šíře 400 mm. Jeho vlastnosti
jsou shodné s vlastnostmi signálních a varovných pásů.
1.4.5. Na rozhraní mezi pásem pro chodce a pásem pro cyklisty musí
být zřízen hmatný pás šíře 300 až 400 mm, který je součástí
pásu pro chodce.

1.5. Přechody a nástupiště
1.5.1. Přechody situované u staveb podle § 1 odst. 1 písm. c) a
vybavené signalizací, musí mít samoobslužné zařízení s
prodlouženou délkou intervalu.
1.5.2. Přechody vybavené světelnou signalizací musí být vybaveny
též signalizací zvukovou. Sloupek signalizace pro pěší se
umisťuje především do signálního pásu.
1.5.3. Ovládání samoobslužných signalizačních zařízení musí být
umístěno nejvýše 1200 mm od úrovně komunikace pro pěší.
1.5.4. U přechodů vedených přes komunikace v šikmém směru, u
přechodů delších než 8000 mm a u přechodů v oblouku musí
být v rámci vodorovného dopravního značení vyznačen vodící
pás přechodu navazující na signální pás na chodníku.
1.5.5. Nejméně jeden přístup k nástupišti hromadné dopravy musí
mít bezbariérové úpravy.
1.5.6. Nástupiště městské hromadné dopravy a linkové dopravy musí
mít výšku nástupní hrany 200 mm a při svém okraji úpravy
pro zrakově postižené osoby, které jsou vnímatelné zbytkem
zraku (kontrast), nášlapem a slepeckou holí. Úpravy jsou
závislé na druhu dopravního prostředku dle zvláštního
předpisu4). U označníků zastávek hromadné dopravy musí být
zřízen signální pás.
1.5.7. Na přístupu ke stavbách dopravního systému ve městech,
zejména u nádraží, podchodových hal, stanic metra musí být
umístěny akustické naváděcí a orientační systémy. Akustické
naváděcí systémy se navrhují na základě odborného posudku
konzultačního střediska Sdružení pro životní prostředí
zdravotně postižených v České republice po konzultaci s
odborníkem pro výcvik samostatného pohybu zrakově
postižených osob.

1.6. Vstupy do budov
1.6.1. Před vstupem do budovy musí být vodorovná plocha nejméně
1500 mm x 1500 mm, při otevírání dveří ven nejméně 1500 mm
x 2000 mm. Za vodorovnou plochu se považuje i plocha ve
sklonu v poměru nejvýše 1:50 (2,0 %).
1.6.2. Vstupní dveře musí umožňovat otevření nejméně 900 mm; tento
požadavek platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří.
Smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny
proti mechanickému poškození vozíkem, zejména zaskleny
nerozbitným sklem. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši
800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich
šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěry, s
výjimkou dveří automaticky ovládaných. Dveře karuselového
provedení musí umožnit průjezd osoby na vozíku bez dalších
podmiňujících opatření, jinak musí být doplněny dalšími
otevíravými dveřmi.
1.6.3. Označení prosklených vstupů musí být provedeno podle bodu
2.2.2. této přílohy.
1.6.4. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy,
klika nejvýše 1100 mm.
1.6.5. Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od
úrovně podlahy.
1.6.6. Vstup musí být osvětlen tak, aby nevznikal náhlý a velký
kontrast mezi osvětlením vně a uvnitř budovy.

1.7. Výtahy a zvedací plošiny (šikmé i svislé)
1.7.1. Volná plocha před nástupními místy do výtahů, schodišťových
výtahů a svislých zdvihacích plošin určených pro dopravu
osob na vozících musí být nejméně 1500 mm x 1500 mm nebo o
průměru 1500 mm. Rozměry volné plochy před nástupními místy
u schodišťových výtahů a svislých zdvihacích plošin
určených pro dopravu sedících nebo stojících osob mohou být
zmenšeny za předpokladu zajištění bezpečného nástupu do
těchto zařízení.
1.7.2. Šířka šachetních a klecových dveří výtahů, schodišťových
výtahů a svislých zdvihacích plošin s ohrazenou šachtou a
vstupní otvory zařízení neohrazených musí být nejméně 800
mm.
1.7.3. U výtahů mohou být použity pouze samočinné vodorovně
posuvné dveře.
1.7.4. Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm, hloubku 1400
mm, u změn staveb musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku
1100 mm. Dopravní plošina schodišťových výtahů a svislých
zdvihacích plošin určených pro dopravu osob na vozíku musí
mít šířku nejméně 800 mm a délku 1250 mm s tím, že pokud je
toto zařízení instalováno ve stavbách občanského vybavení,
musí mít šířku nejméně 900 mm a délku 1400 mm. U svislých
zdvihacích plošin určených pro dopravu stojící osoby musí
být šířka nejméně 650 mm a délka nejméně 650 mm; v případě
dopravy do výšky 500 mm pak šířka nejméně 325 mm a délka
nejméně 350 mm.
1.7.5. Klece výtahů musí být vybaveny obousměrným dorozumívacím
zařízením umístěným nejvýše 1000 mm nad podlahou, sklopným
sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou umístěným v dosahu
ovládacích prvků. Ovládací prvky výtahu musí být umístěny
výšce od 800 mm do 1200 mm a ve vzdálenosti nejméně 400 mm
od čelní nebo zadní stěny klece.
1.7.6. Ovládače pro volbu stanic v klecích a ve stanicích, pro
znovuotevření dveří, obousměrnou komunikaci a případné
další ovládače v klecích výtahů musí mít hmatné značení v
souladu s jejich funkcí. Hmatné značení je možné umístit
- na neaktivních částech ovládacích prvků tak, že vlevo od
ovladačů se umístí označení v Braillově slepeckém bodovém
písmu a vpravo hmatné symboly,
- na aktivních částech ovládacích prvků s tím, že nejmenší
síla potřebná ke stlačení ovládače je 2,5 N a největší 5
N.
Velikost hmatných symbolů musí být nejméně 15 mm a nejvýše
40 mm plastického provedení s tloušťkou písma 1 mm + 0,5 mm
- 0 mm, kontrastní s použitým podkladem. Hmatné označení
nesmí být ryté.
1.7.7. Akusticky musí být ve stanici oznámen příjezd klece výtahu
do stanice a v kleci výtahu musí být oznámen příjezd výtahu
do stanice, ve které výtah zastavil. Nastavení akustických
signálů musí být v rozmezí 35 až 55 dBA.
1.7.8. Ve stavbách občanského vybavení musí být chod pohyblivých
chodníků, pohyblivých schodů a ramp s určením jejich polohy
a směru jízdy signalizován akustickým zařízením, které je
pomocí dálkového ovládání spouštěno zrakově postiženými
osobami. Hřeben na vstupu i výstupu z pásu pohyblivých
zařízení musí být proveden v kontrastní žluté barvě.

2. Vnitřní prostory
2.1. Podlahy
Podlahy místností musí mít povrch se součinitelem smykového
tření nejméně 0,6; to neplatí pro stavby podle § 1 odst. 1
písm. a).
2.2. Okna
2.2.1. Nejméně jedno okno musí mít pákové uzávěry nejvýše 1100 mm
nad podlahou; to neplatí pro stavby podle § 1 odst. 1 písm.
a).
2.2.2. Okna s parapetem5) a prosklené stěny s parapetem nižším než
500 mm, musí mít spodní část do výšky 400 mm opatřeny proti
mechanickému poškození a ve výšce 1100 mm až 1600 mm
opatřeny výraznou páskou šířky nejméně 50 mm, nebo pruhem
ze značek o rozměru 50 mm x 50 mm, vzdálenými od sebe
maximálně 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí.
2.3. Dveře
2.3.1. Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm, u staveb dle
§ 1 odst. 1 písm. b) 900 mm.
2.3.2. Prosklené stěny nebo dveře, jejichž zasklení zasahuje níže
než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 1100 mm až 1600
mm označeny výraznou páskou šířky nejméně 50 mm, nebo
pruhem ze značek o rozměru 50 mm x 50 mm vzdálenými od sebe
maximálně 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Spodní
část takových dveří musí být upravena obdobně jako
prosklené stěny podle bodu 2.2.2,. této přílohy.
2.3.3. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm
opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku,
umístěnými na straně opačné než jsou závěsy.
2.4. Hygienická zařízení
2.4.1. Horní hrana sedátka klozetové mísy musí být ve výši 500 mm
nad podlahou, pokud není v příloze č. 2 k této vyhlášce
uvedeno jinak, ovládání splachovacího zařízení musí být
umístěno po straně nejvýše 1200 mm nad podlahou, po obou
stranách klozetové mísy musí být sklopná madla ve vzájemné
vzdálenosti 600 mm a ve výši 780 mm nad podlahou. Klozetová
místa musí být osazena tak, aby vedle ní byl prostor šířky
nejméně 800 mm, mezi jejím čelem a zadní stěnou kabiny WC
bylo nejméně 700 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a
musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem. Zámek
dveří musí být odjistitelný zvenku. V kabině WC musí být
umístěno umyvadlo. Nejmenší rozměry kabiny jsou 1600 mm x
1800 mm, u změn dokončených staveb 1400 mm x 1400 mm.
2.4.2. Umyvadlo musí být opatřeno výtokovou baterií s pákovým
ovládáním. Vedle umyvadla musí být vodorovné madlo
umožňující opření. Zrcadlo nad umyvadlem musí mít úpravu
umožňující jeho naklopení.
2.4.3. Vana musí mít úpravy podle bodu 1.6. přílohy č. 3 k této
vyhlášce.
2.4.4. Sprchové boxy a sprchové kouty musí mít nejmenší půdorysné
rozměry 1400 mm x 1400 mm. Musí být vybaveny sklopným
sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou umožňujícím boční nebo
čelní přístup. Ruční sprcha s pákovým ovládáním, opěrné
madlo a mýdelník musí být umístěny v dosahu ze sedátka, na
stěně kolmé ke stěně, na které je osazeno. Výškový rozdíl
podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše
200 mm.
2.5. Manipulační prostory a plochy
2.5.1. Nejmenší manévrovací plocha pro vozík je 1200 mm x 1500 mm.
2.5.2. Místo pro vozík v hledišti musí mít půdorysné rozměry 1000
mm x 1200 mm, musí být na rovné podlaze s výhledem na
jeviště a přístupné zezadu.
2.5.3. Předměty vybavení a manipulačního zařízení musí být osazeny
v rozmezí výšek 600 mm až 1200 mm od podlahy.
2.5.4. Část prodejních pultů a veřejných přepážek u staveb
občanského vybavení podle § 2 písm. a) bodů 1., 3., 6. až
10. této vyhlášky musí být nejvýše 800 mm nad podlahou v
nejmenší délce 900 mm. U těchto částí prodejních pultů musí
být předsunutá plocha šířky nejméně 250 mm pro možnost
manipulace se zbožím. Před přepážkami musí být zajištěn
průchod šířky nejméně 900 mm.
2.6. Informační zařízení
2.6.1. Základní informační zařízení pro orientaci musí být
doplněna akustickými, taktilními a optickými prvky, které
slouží osobám se smyslovým postižením. Musí mít kontrastní
dostatečně velké a osvětlené nápisy a jednotné piktogramy.
2.6.2. Elektronické informační systémy pro veřejnost musí být
uživatelné zrakově postiženými osobami bez zásahu do
softwarového a hardwarového vybavení.

3. Veřejné plochy
Na rozlehlých pochozích plochách, zejména na náměstích,
pěších zónách, v halách a v místech kde nelze pro bezpečný
pohyb zrakově postižených osob použít přirozené vodící
linie musí být zřízeny vodící linie umělé.
3.1. Parkoviště a odstavné plochy
Šířka stání pro vozidla zdravotně postižených osob na
parkovištích, odstavných plochách a v garážích musí být
nejméně 3500 mm a smí mít sklon nejvýše v poměru 1:20 (5,0
%). V případech podélného stání (při chodníku) musí být
délka stání nejméně 7000 mm.
3.2. Veřejné telefonní automaty, obdobná zařízení a poštovní
schránky
3.2.1. Manipulační plocha před veřejným telefonním automatem,
jiným obdobným zařízením a poštovní schránkou smí mít sklon
nejvýše 1:20 (5,0 %) s nejmenšími půdorysnými rozměry 1000
mm x 12000 mm, které musí být dodrženy i u veřejné
telefonní hovorny.
3.2.2. Výška pro umístění manipulačního zařízení veřejného
telefonního automatu, jiného obdobného zařízení a poštovní
schránky smí být v rozmezí 600 mm až 1200 mm.
3.2.3. Prostor u veřejného telefonního automatu musí být vybaven
sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou nebo sedací
opěrou, v bezprostřední blízkosti přístroje.
3.2.4. Při skupinovém osazení veřejných telefonních automatů musí
být alespoň jeden z nich opatřen zařízením umožňujícím
poslech pomocí sluchadel. Takto upravený telefonní automat
musí být označen mezinárodním symbolem hluchoty podle bodu
2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.
3.2.5. Telefonní budky a jiná obdobná zařízení s bočními stěnami
nesahajícími až k zemi (podlaze) musí mít půdorysné
vyznačení bočních stěn dle 1.1.6. této přílohy.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999
Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č.
132/2000 Sb.
5) § 37 odst. 6 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu.

Příl.2

1. Mezinárodní symbol přístupnosti

Mezinárodní symbol přístupnosti je čtverec modré barvy, na
němž je vyobrazena bílou čarou stylizovaná postava sedící na
vozíku pro invalidy a hledící vpravo. Nejmenší rozměry symbolu
jsou 100 mm x 100 mm.

.PI 369-201a.pcx

2. Mezinárodní symbol hluchoty

Mezinárodní symbol hluchoty je čtverec modré barvy, na němž
je vyobrazen bílou čarou stylizovaný boltec ucha, který přerušuje
diagonála vedená z pravého horního roku čtverce. Nejmenší rozměry
symbolu jsou 100 mm x 100 mm.

.PI 369-201b.pcx

3. Symbol zařízení nebo prostoru pro zrakově postižené osoby

Symbol je obdélník modré barvy, na němž je vyobrazena bílou
čarou stylizovaná jdoucí postava, držící v ruce dlouhou hůl.

.PI 369-201c.pcxPříl.3

Požadavky na byty zvláštního určení pro těžce pohybově
postižené osoby a na obytné části staveb pro sociální
péči pro těžce pohybově postižené osoby

1. Technické požadavky
1.1. Dispoziční řešení bytu musí odpovídat manévrovacím možnostem
vozíku a jeho bezkoliznímu průjezdu všemi místnostmi a
prostory bytu.
1.2. Dveřní otvory průchody v bytě musí být nejméně 900 mm
široké. Vstupní dveře do bytu musí být neméně 800 mm široké.
Všechny dveře v bytě vyjma vstupních nesmí mít prahy. Na
obou stranách dveří musí být dostatečný prostor pro
manipulaci s vozíkem.
1.3. Schodiště a šikmé rampy umístěné před dveřmi musí mít
vodorovný úsek délky nejméně 1500 mm, případně 2000 mm v
závislosti na směru otevírání dveří.
1.4. Obytné i pobytové místnosti, předsíně, chodby bytu musí při
předpokládaném rozmístění nábytku umožňovat otáčení vozíku o
360 st., tomu odpovídá kruhová plocha o průměru 1500 mm.
1.5. Lodžie nebo balkony bytu zvláštního určení musí mít hloubku
nejméně 1500 mm se sklonem podlahy nejvýše 1:50 (2 %) a musí
být přístupny v úrovni podlahy obytné místnosti s výškovým
rozdílem nejvýše 20 mm. Zábradlí v minimální délce 1200 mm
musí být upraveno tak, aby byl zajištěn průhled osoby na
vozíku na terén v bezprostředním okolí budovy.
1.6. Prostor koupelny musí umožňovat volný přístup k vaně,
umyvadlu i WC, který musí být v koupelně instalován. Horní
hrana sedátka klozetové mísy musí být ve výši 460 - 480 mm
nad podlahou. Stěny koupelny musí po konstrukční stránce
umožnit kotvení pomocných madel v různých polohách. Prostor
kolem vany musí být řešen tak, aby byl zajištěn čelní nebo
šikmý přístup k vaně a boční přístup z vozíku přesunutím na
přizděnou plochu v záhlaví vany. Vana, odsunutá na podélné
straně o 80 mm od obložení stěny s ohledem na osazená madla,
musí zároveň umožnit podjezd mobilního zvedacího zařízení.
Mezi dnem vany a podlahou musí být mezera nejméně 140 mm,
horní hrana vany smí být nejvýše 500 mm nad podlahou.
Podlaha v místě dráhy mobilního zvedáku musí být rovná a
hladká. Vanová páková baterie musí být osazena na podélné
straně vany v dosahu sedící osoby. Umyvadlo musí být osazeno
tak, aby jeho přední hrana byla vzdálená od zdi 600 mm;
výtoková baterie musí mít pákové ovládání.
1.7. V bytech určených k užívání více než třemi osobami musí být
další kabina WC, rozměrově vyhovující nepostiženým osobám,
opatřená dveřmi šířky nejméně 800 mm.
1.8. Umístění všech prvků ovládaných rukou zejména vypínače,
zásuvky, jističe, dveřní kliky, držadla splachovače musí být
ve výšce 600 až 1200 mm.
1.9. Kuchyně bytu musí být vybavena bezbariérovou linkou
(sestavou), umožňující podjezd vozíku a dosažitelnost všech
prvků těžce pohybově postiženou osobou na vozíku. Ovládací
prvky na zadní stěnu linky nelze umisťovat. Musí být
zajištěna dosažitelnost a snadné ovládání horních skříněk
linky, ovládacích prvků varného panelu, pečící trouby,
odvětrání.
1.10. Alespoň část šatních skříní musí být opatřena kováním dveří
umožňujícím jejich otevření o 180 st. a vyklápěcím zařízením
pro zavěšení oděvů. Musí být osazeny na ustupujícím soklu
výšky nejméně 300 mm.
1.11. Vytápění obytných a pobytových místností bytu zvláštního
určení pro těžce pohybově postižené osoby musí být navrženo
na teplotu o dva stupně vyšší než stanoví předpisy pro
ostatní byty.

2. Plošné požadavky
2.1. Byty zvláštního určení musí poskytovat prostor pro
manévrování, skladování a pojezdy vozíků nebo jiných
podpůrných zařízení a prostředků pro pohyb těžce pohybově
postižených osob.
2.2. U bytů pro více než jednoho uživatele se musí prokazovat v
obytných místnostech základního charakteru, zejména u
obývacího pokoje a ložnice, dostatek prostoru pro pohyb a
manévrování dvou vozíků současně.

3. Domovní vybavenost bytového domu s byty zvláštního určení
pro těžce pohybově postižené osoby
3.1. Těžce pohybově postižený uživatel bytu zvláštního určení
musí mít zajištěnu dostupnost všech prostor domovní
vybavenosti, tj. určeného sklepního boxu, místnosti pro kola
a kočárky, dílny, prádelny a sušárny, prostoru pro
skladování komunálního odpadu, případně úkrytu civilní
obrany. Musí být řešeno garážování motorových vozidel,
jejichž uživateli jsou těžce pohybově postižené osoby.
3.2. Dle prostorových možností se v domech s byty zvláštního
určení rozšiřuje základní domovní vybavenost o místnosti pro
pečovatelskou službu a případné další sociální služby (denní
místnost, kuchyň, prádelna a sušárna), popřípadě pro
rehabilitaci (tělocvična, elektroléčba, stavěcí zařízení).

Příl.4.

Požadavky na byty zvláštního určení pro zrakově postižené
osoby a obytné části staveb pro sociální péče pro
zrakově postižené osoby

1. Technické požadavky
1.1. Zárubně všech dveří v bytě, včetně vstupních dveří do domu s
byty zvláštního určení pro zrakově postižené osoby, musí být
výrazně kontrastní proti pozadí.
1.2. Lemování podlahové krytiny v chodbách domu s byty zvláštního
určení pro zrakově postižené osoby musí být výrazně
kontrastní v nejmenší šířce 50 mm oproti podlaze i stěně.
V případě použití dlažby je tento požadavek splněn řadou
dlaždic těsně přiléhajících ke stěně, výrazně barevně
odlišených oproti okolní dlažbě a od barvy stěny.
1.3. Byt nesmí být vybaven lokálními topidly ani ostatními
spotřebiči s otevřeným plamenem.
1.4. Ovládací prvky elektrické instalace v bytě, tedy jističe,
zásuvky, vypínače a přepínače, musí mít kryty výrazně
kontrastní vůči pozadí.
1.5. Výtokové baterie musí být pákové.
1.6. Pobytová místnost určená k užívání zrakově postiženou osobou
musí být vybavena nejméně třemi dvojitými elektrickými
zásuvkami.
1.7. Byt musí mít telefonní rozvod ve všech obytných i pobytových
místnostech mimo kuchyň.
1.8. V bytě musí být prostory pro přehledné uložení kompenzačních
pomůcek a dalších materiálů potřebných pro zrakově postižené
osoby.

2. Vnitřní komunikace domu s byty zvláštního určení pro zrakově
postižené osoby včetně vstupu
2.1. Vchod do domu s byty zvláštního určení pro zrakově postižené
osoby musí být opatřen dálkově ovládaným akustickým
orientačním majákem, který je trvale připojen k elektrické
síti.
2.2. Domovní zvonkové tablo musí být upraveno pro samostatné
užívání zrakově postiženými osobami, tzn. s kontrastní i
hmatovou úpravou tlačítek. V případě dostatečné úpravy musí
být takto upraveno alespoň tlačítko zvonku bytu zvláštního
určení.
2.3. Dispoziční řešení chodeb a ostatních společných prostorů musí
být řešeno v pravoúhlém systému.