Vyhláška 53/1985 Sb.

53/1985 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
ze dne 3.června 1985
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
stanoví podle § 53 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti
federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb. a § 143
odst. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Sb.,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon):


ČÁST PRVNÍ
Úvodní a obecná ustanovení

§ 1

Účel vyhlášky

Vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a
jejich části tak, aby bylo umožněno jejich užívání osobami
invalidními, starými či jinak pohybově omezenými (dále jen
"invalidní osoby").

§ 2

Rozsah platnosti

(1) Podle vyhlášky postupují organizace a orgány při
navrhování, přípravě a povolování staveb1)
a) bytových domů,
b) bytových domů s byty určenými pro bydlení invalidních osob, pro
ústavy sociální péče pro tělesně postižené občany a pro ústavy
sociální péče pro tělesně postižené občany s přidruženým
mentálním postižením (odstavec 3),
c) občanského vybavení,
d) pro výrobu (odstavec 3 a § 3 odst. 2).

(2) Ustanovení části druhé vyhlášky se vztahují na stavby
podle odstavce 1 písm. b) a d), ustanovení části čtvrté se
vztahují na stavby uvedené v odstavci 1, ustanovení části třetí se
vztahují na stavby podle odstavce 1 písm. c).

(3) Bytové domy nebo jejich části, stavby pro výrobu nebo
jejich části uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) určí příslušný
krajský národní výbor (Národní výbor hlavního města Prahy, Národní
výbor hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy)
(dále jen "určené stavby").

(4) Ustanovení vyhlášky se přiměřeně použijí pro navrhování,
přípravu a povolování změn staveb1) uvedených v odstavci 1, které
již byly dokončeny a uvedeny do užívání.

(5) Pokud stavba rodinného domku, jehož stavebníkem je občan,
se má na základě jeho rozhodnutí uzpůsobit pro užívání invalidními
osobami, postupuje se při navrhování, přípravě a povolování takové
stavby podle této vyhlášky.
------------------------------------------------------------------
1) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční
rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční
rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a
stavebním řádu.

§ 3

Pojmy

(1) Za stavby občanského vybavení se pro účely vyhlášky
považují stavby pro
a) správu a řízení,
b) služby, obchod a veřejné stravování,
c) tělesnou výchovu,
d) školství a kulturu,
e) zdravotnictví a sociální péči,
f) veřejnou dopravu včetně místních komunikací,
g) motorismus,
h) dočasné ubytování,2)
v částech určených pro užívání veřejností.

(2) Za stavby pro výrobu se pro účely vyhlášky považují
určené stavby nebo jejich části, v nichž má pracovat většina
invalidních osob. O výstavbě těchto staveb rozhodne příslušný
krajský národní výbor (Národní výbor hlavního města Prahy, Národní
výbor hlavního města Slovenské socialistické republiky
Bratislavy) po projednání s ministerstvem práce a sociálních věcí
České socialistické republiky nebo ministerstvem práce a
sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, příslušným
odvětvovým ústředním orgánem, ministerstvem zdravotnictví České
socialistické republiky nebo ministerstvem zdravotnictví Slovenské
socialistické republiky a Svazem invalidů v České socialistické
republice nebo Svazem invalidů ve Slovenské socialistické
republice.
------------------------------------------------------------------
2) Např. internáty, koleje, ubytovny hotely.


ČÁST DRUHÁ
Řešení přístupů, místních komunikací a veřejných ploch

§ 4

(1) Přístup do staveb uvedených v § 2 odst. 1 musí být
zajištěn alespoň jedním vstupem v úrovni komunikace pro pěší bez
vyrovnávacích stupňů.

(2) Není-li možno vstup umístit v úrovni komunikace, musí být
vyrovnání řešeno rampou, výjimečně venkovním výtahem.

§ 5

(1) Chodníky a cesty pro pěší, nadchody a podchody musí být
řešeny způsobem stanoveným v bodě 1. přílohy a označeny
mezinárodním symbolem přístupnosti.3)

(2) Vyznačené odstavné a parkovací plochy pro osobní motorová
vozidla (pozemní, nadzemní i podzemní) musí mít vyhrazena 2 %
stání, nejméně však jedno stání, pro vozidla invalidních osob.
Vyhrazená stání musí být řešena způsobem stanoveným v bodě 3.1.
přílohy a označena mezinárodním symbolem přístupnosti.3)

(3) Prostory pro umístění veřejných telefonních automatů musí
být řešeny způsobem stanoveným v bodě 3.2. přílohy, aby umožňovaly
přístup na vozíku pro invalidy (dále jen "vozík"). Počet se
stanoví podle druhu a hustoty osídlení.

(4) Přístup k poštovním schránkám musí být zajištěn způsobem
stanoveným v odstavci 1 a v bodě 3.3. přílohy.

(5) Přístup na veřejné plochy a do určených částí sadů
a parků musí být řešen způsobem stanoveným v bodě 1. přílohy.

(6) Veřejné plochy v určených částech, které splňují podmínky
vyhlášky, musí být označeny mezinárodním symbolem přístupnosti.3)
------------------------------------------------------------------
3) Mezinárodní symbol přístupnosti je zobrazen v příloze vyhlášky.
Za tímto účelem oznámí uživatel stavby po vydání kolaudačního
rozhodnutí příslušné krajské geodetické a kartografické správě,
která místa budou označena mezinárodním symbolem přístupnosti.


ČÁST TŘETÍ
Řešení určených staveb bytových domů, staveb pro výrobu a staveb
pro sociální péči

§ 6

Vnitřní komunikace a vybavení

Přístup do všech prostorů staveb uvedených v § 2 odst. 1
písm. b) a d) určených pro užívání invalidními osobami musí být
zajištěn vodorovnými domovními komunikacemi, schodišti a výtahy
řešenými způsobem stanoveným v bodě 1. přílohy.

§ 7

Byty a obytné části staveb pro sociální péči

(1) Řešení bytů a obytných částí staveb pro sociální péči
musí zajišťovat možnost pohybu na vozíku ve všech prostorách
určených k užívání invalidními osobami (příloha bod 2.).

(2) Požadavku uvedenému v odstavci 1 musí vyhovovat řešení
a) obytných místností včetně provozní návaznosti na stravování,
b) šířek a uspořádání bytových a dalších vnitřních komunikací,
c) rozměrů příslušenství,
d) velikosti a vybavení hygienického zařízení,
e) zabudovaného bytového zařízení.

§ 8

Společné prostory bytových domů a staveb pro sociální péči

(1) Prádelna, sušárna, žehlírna, sklep, popřípadě jiné
prostory pokud jsou určeny pro užívání invalidními osobami, musí
mít vybavení umístěné ve stanovené výšce (příloha bod 2.4.5.).

(2) Garáže umístěné v bytových domech nebo stavbách pro
sociální péči nebo v přímé návaznosti na ně musí být přístupné
způsobem stanoveným v § 4.

§ 9

Provozní prostory určených staveb pro výrobu

(1) Řešení provozních prostorů staveb pro výrobu musí osobám
na vozíku zajišťovat možnost všech předpokládaných činností
(příloha bod 2.4.1. a 2.4.6.).

(2) Požadavkům podle odstavce 1 musí vyhovovat z hlediska
provozního i z hlediska zajištění bezpečnosti práce a požární
ochrany řešení zejména
a) ploch provozních místností,
b) uspořádání provozního zařízení,
c) komunikačních ploch v provozovnách,
d) instalace strojního zařízení,
e) přístupu a možnosti ovládání strojního zařízení,
f) signalizačního zařízení,
g) skladovacích prostorů,
h) hygienického zařízení (příloha bod 2.3.).

§ 10

Pokud na stavby pro výrobu navazují bytové domy, popřípadě i
stavby občanského vybavení, musí být celý areál (obytně výrobní
soubor) řešen podle ustanovení části druhé, třetí a čtvrté ve
všech prostorách určených pro užívání převážně invalidními
osobami.


ČÁST ČTVRTÁ
Řešení staveb občanského vybavení

§ 11

Vnitřní komunikace a vybavení

(1) Přístup do částí staveb určených pro užívání veřejností
musí být zajištěn podle § 6 odst. 1.

(2) U staveb dvoupodlažních, které nejsou vybaveny výtahy
nebo rampami, musí být užívání veřejností zabezpečeno v
odpovídajícím rozsahu v prvním podlaží. U staveb se třemi a více
podlažími musí být zabezpečen přístup do podlaží určených pro
užívání veřejností nejméně jedním osobním, popřípadě upraveným
nákladním výtahem. U staveb s výtahem musí být přístup výtahem
zabezpečen do všech podlaží (§ 6 odst. 1).

§ 12

Další prostory

(1) Ve stavbách, u nichž se zřizuje hygienické zařízení pro
užívání veřejností, musí být nejméně jeden WC řešen pro užívání
osobami používajícími vozík (příloha bod 2.3.).

(2) V hledištích musí být nejméně 2 místa pro umístění vozíků
(příloha bod 2.4.2.).

(3) Stavby musí být řešeny v částech určených pro užívání
veřejností s parametry umožňujícími přístup vozíku.4)

(4) V hotelích musí být 1 % pokojů, nejméně však jeden pokoj,
řešeno způsobem stanoveným v § 7.

(5) Prostory a zařízení podle odstavce 1 až 4 musí být
označeny mezinárodním symbolem přístupnosti3) a na vhodném místě
musí být umístěna orientační tabule s označením přístupu k nim.
------------------------------------------------------------------
3) Mezinárodní symbol přístupnosti je zobrazen v příloze vyhlášky.
Za tímto účelem oznámí uživatel stavby po vydání kolaudačního
rozhodnutí příslušné krajské geodetické a kartografické správě,
která místa budou označena mezinárodním symbolem přístupnosti.
4) Např. přístup nejméně k jedné z pokladen, přepážek apod. s
upravenou výškou či jinými rozměry, přístupy ke sprchám, WC,
vstupy v plaveckých stadiónech apod.


ČÁST PÁTÁ
Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 13

Výjimky z ustanovení části druhé až čtvrté může na žádost
investora v odůvodněných případech povolit Česká komise pro
vědeckotechnický a investiční rozvoj nebo Slovenská komise pro
vědeckotechnický a investiční rozvoj. Žádost o výjimku musí
obsahovat stručný návrh náhradních technickoorganizačních opatření
a musí být doložena stanoviskem krajského národního výboru nebo
Národního výboru hlavního města Prahy nebo Národního výboru
hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy
a stanoviskem Svazu invalidů v České socialistické republice nebo
Svazu invalidů ve Slovenské socialistické republice.

§ 14

Podle ustanovení vyhlášky se postupuje při zpracování
dokumentace staveb5)
a) uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a c), jejichž projektová
dokumentace bude schválena po 1. 12. 1985,
b) uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) a d), které byly příslušným
národním výborem určeny před datem účinnosti vyhlášky, bez
ohledu na stupeň rozpracovanosti jejich přípravné či projektové
dokumentace.
------------------------------------------------------------------
5) Vyhláška č. 105/1981 Sb.

§ 15

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1985.

Místopředseda:
Akademik Kubíček v.r.


Příl.
Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu

1. Komunikace6)
1.1. Úprava povrchů

Povrch chodníků, schodišť a ramp musí být upraven proti
skluzu.

1.2. Výškové rozdíly
Výškové rozdíly u přechodů a vodorovných vnitřních komunikací
musí být sníženy na 20 mm.

1.3. Schodiště a rampy včetně schodišť a ramp v podchodech
1.3.1. Schodišťová ramena a rampy musí být po obou stranách
opatřena madly ve výši 900 mm.
1.3.2. Schodišťová ramena musí být přímá.
1.3.3. Rampy musí být široké nejméně 1300 mm a jejich podélný
sklon smí být nejvýše 1:12.
1.3.4. Není-li rampa delší než 3000 mm, smí mít výjimečně
sklon nejvýše 1:8
[neplatí u staveb podle § 2 odst. 1 písm. b) a d)].
1.3.5. Rampa musí mít po obou stranách ve výši 300 mm vodicí
tyč.
1.3.6. Rampa delší než 9000 mm musí být přerušena odpočívadly
v délce nejméně 2000 mm.

1.4. Chodníky
1.4.1. Chodníky musí být široké nejméně 1300 mm a smí mít
podélný sklon nejvýše 1:12 a příčný sklon nejvýše
1:50.
1.4.2. Na úsecích delších než 200 m musí být zřízena
odpočívadla o podélném a příčném sklonu nejvýše 1:50.

1.5. Přechody
1.5.1. Přechody situované v blízkosti staveb občanského
vybavení (§ 3 odst. 1) musí být vybaveny samoobslužným
signalizačním zařízením s upravenou délkou intervalu.
1.5.2. V blízkosti budov užívaných nevidomými osobami musí
být přechody vybaveny též signalizací zvukovou.
1.5.3. Ovládání signalizačních zařízení musí být umístěno ve
výšce 1100 mm až 1400 mm.

1.6. Vstupy do objektů
1.6.1. Před vstupem do objektu musí být vodorovná plocha
nejméně 1500 mm x 1500 mm, při otevírání dveří ven
nejméně 1500 mm x 2000 mm.
1.6.2. Vstupní dveře musí umožňovat otevření nejméně 900 mm.
Smí být zaskleny do výšky 400 mm nebo musí být
zaskleny nerozbitným sklem (tvrzeným, s drátěnou
vložkou apod.).
1.6.3. Zámek dveří musí být umístěn ve výši nejvýše 1000 mm,
klika nebo madlo ve výši nejvýše 1100 mm.
1.6.4. Horní hrana zvonkového panelu nesmí být výše než
1400 mm.

1.7. Výtahy
1.7.1. Před vstupními dveřmi výtahu musí být volný prostor
nejméně 1400 mm x 1400 mm.
1.7.2. Vstupní dveře výtahu a výtahové kabiny musí mít šířku
nejméně 800 mm.
1.7.3. Šířka výtahové kabiny musí být nejméně 900 mm; hloubka
výtahové kabiny musí být nejméně 1200 mm [u bytových
domů podle § 2 odst. 1 písm. b) musí být hloubka
výtahové kabiny nejméně 1400 mm].
1.7.4. Kabina výtahu musí být vybavena
- telefonním či signálním zařízením umístěným nejvýše
1000 mm nad podlahou,
- sklopným sedátkem umístěným na zadní stěně,
- ovládacím zařízením ve výši 1100 mm až 1400 mm nad
podlahou.
1.7.5. Kabina výtahu nesmí mít ručně otevírané dveře.

2. Vnitřní prostory6)

2.1. Okna
2.1.1. Parapety v obytných místnostech nesmí být výše než 700
mm nad podlahou.
2.1.2. Okna v obytných místnostech musí mít pákové uzávěry ve
výši nejvýše 900 mm nad podlahou a musí být opatřena
ochrannou tyčí ve výšce 900 mm až 1100 mm nad
podlahou.

2.2. Dveře
- dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm.

2.3. Zdravotně technická zařízení
- výška záchodové mísy musí být nejméně 500 mm nad podlahou,
splachovací zařízení musí být umístěno po straně a dveře se
musí otevírat ven.

2.4. Manipulační prostory a plochy
2.4.1. Nejmenší manévrovací prostor pro vozík je 1200 mm x
1500 mm.
2.4.2. Místo pro vozík v hledišti musí mít půdorysné rozměry
nejméně 1000 mm x 1200 mm; musí být na rovné podlaze a
přístupné zezadu.
2.4.3. Na vyhrazených místech staveb občanského vybavení [§ 3
odst. 1 písm. d), popřípadě písm. a)] musí být určená
místa vybavena indukční smyčkou pro osoby s vadami
sluchu.7)
2.4.4. Šířka stání v garážích a na parkovištích musí být
nejméně 3500 mm.
2.4.5. Odpovídající výška pro umístění vybavení a
manipulačního zařízení v bytech je 600 mm až 1400 mm.
2.4.6. Výška pro umístění vybavení a manipulačního zařízení u
staveb pro výrobu je 600 mm až 1200 mm.

3. Veřejné plochy

3.1. Parkoviště a odstavné plochy
- šířka stání pro vozy invalidních osob na odstavných
plochách musí být nejméně 3500 mm a smí mít sklon nejvýše
1:20.

3.2. Telefonní automat
3.2.1. Prostor pro umístění telefonního automatu musí mít
půdorysné rozměry nejméně 1100 mm x 1400 mm a musí být
vybaven sklopným sedátkem ve výši nejméně 500 mm.
3.2.2. Výška pro umístění manipulačního zařízení telefonního
automatu je 600 mm až 1400 mm.

3.3. Poštovní schránky
- poštovní schránky musí mít vhoz ve výši
1100 mm až 1400 mm.

4. Mezinárodní symbol přístupnosti

Mezinárodní symbol přístupnosti je čtverec modré barvy, na
němž je vyobrazena bílou čarou stylizovaná postava hledící
vpravo a sedící na vozíku pro invalidy.
.PI 53-85-1.pcx

5. Mezinárodní symbol hluchoty

Mezinárodní symbol hluchoty je čtverec modré barvy, na němž
je vyobrazen bílou čarou stylizovaný boltec ucha, který
přerušuje diagonálu vedenou z horního pravého rohu čtverce.
.PI 53-85-2.pcx


------------------------------------------------------------------
6) Komunikace a vnitřní prostory musí být označeny mezinárodním
symbolem přístupnosti. Možnosti technického řešení jsou
obsaženy v Návodu pro označování budov a objektů mezinárodním
symbolem přístupnosti. Návod je k dispozici na okresních
(obvodních, městských) výborech Svazu invalidů v ČSR a SSR.
Obdobně budou obsaženy v Pravidlech pro používání mezinárodního
symbolu přístupnosti pro těžce pohybově postižené občany a
mezinárodního symbolu hluchoty v maloobchodní síti, v
ubytovacích a stravovacích zařízeních, která vydávají
ministerstva obchodu republik.
7) Tato zařízení musí být označena mezinárodním symbolem hluchoty.
Mezinárodní symbol hluchoty je zobrazen v příloze vyhlášky.