Přezkum Ok.Ú. Přerov:

1) Oční optika, Žerotínovo nám. 17. Přerov

Kolaudace dne 10.1.1994 pod. č.j. 4565/93 - SÚ. Okresní úřad náš podnět k přezkoumání kolaudačního rozhodnutí mimo odvolání odložil dne 19.5.1995 pod čj. RR/1668/95/Šl. s tím, že "neshledal porušení zákona nebo právního předpisu". Ministerstvo hospodářství ČR v dopise ze dne 16.3.1996 píše " V daném případě se se sice jednalo o provozovnu novou, která vznikla stavebními úpravami skladových prostor v 1.NP domu čp. 652 v Přerově, Žerotínovo nám. 17. je tedy nepochybné, že stavební úřad MěÚ. měl za povinnost prověřit zda ustanovení vyhl. 53/1985 Sb. nelze naplnit. Tuto povinnost mu pak ukládalo nejen výše uvedené ust. § 2 odst. 4 citovaného předpisu, ale i ust. § 3 odst.2 písm. h) vyhl. č.83/21976 Sb. ve znění jejich novel. Z podkladů je zřejmé, že stavební úřad v tomto směru pochybil a při povolování výše uvedených stavebních úprav takto nepostupoval a nelze než konstatovat, že vydal stavební povolení v rozporu s obecně platným právním předpisem, vyhl. č. 53/85 Sb., když projektová dokumentace bezbariérový přístup do provozovny neřešila. Podnětem však není není napadáno stavební povolení, ale kolaudační rozhodnutí a v tomto případě již nelze jednoznačně hodnotit postup stavebního úřadu jako nezákonný. Ust. §81 odst. 1. stavebního zákona totiž stanoví, že při kolaudaci se zejména zkoumá, zda stavba byla provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy podmínky ve stavebním povolení a to jak výše uvedeno naplněno bylo". Dále konstatuje, že " zabezpečení bezbariérového přístupu lze řešit i jiným způsobem, např. výškovou úpravou chodníku u vstupu po dohodě vlastníkem chodníku, příp. nařízením vhodných stavebních úprav u vstupu do provozovny..." MH ČR podnět odkládá s tím, že " dává podnět stavebnímu úřadu MěÚ. Přerov k řešení věci bezbariérové přístupu do provozovny. Po 6. letech je provozovna stále nepřístupná.
 

Přezkum OkÚ Přerov:

 

Přezkum Ministerstvem hospodářství ČR:

 Stav barirérovosti u přezkoumávané provozovny z března 2002:

 


 

2) MAVEP - rybářské potřeby, Za mlýnem 5, Přerov

Kolaudačním rozhodnutím byla zřízena prodejna rybářských potřeb. OkÚ. Přerov na základě žádosti o přezkoumání kolaudačního rozhodnutí mimo odvolání kolaudační rozhodnutí přezkoumal a v dopise ze dne 8.11.1995 pod čj. RR/1733/95/Šl nám sdělil, že podnět odkládá. Ministerstvo hospodářství ČR v ze dne 15.3.1996 potvrzuje, že " se jednalo o provozovnu novou zřízenou v domě dříve užívaném k obytným účelům a mělo být ustanovení respektováno při vydávání stavebního povolení stavby prodejny". To se však nestalo a nápravu lze zjednat až následně při dalších stavebních úpravách domu nebo přístupového podél domu procházejícího chodníku, který je výškově proti vedlejší komunikaci snížen. Další možnou a patrně nejjednodušší variantou nápravy je úprava sešikmení schodku u vstupu k jejímuž projednání s vlastníkem stavby, případně nařízení, se tímto dává stavebnímu úřadu Mě.Ú. Přerov podnět. Tak se však nestalo a provozovna je doposud s architektonickou barierou

Přezkum Ministerstvem hospodářství ČR:
 

 

Aktuální stav k červnu 2002:

 


3) Prodejna rychlého občerstvení - KOHL, Wilsonova 14, Přerov

Původní prodejna knih po r. 1989 adaptována a dne 28.12.1992 kolaudačním rozhodnutím SÚ 3852/92 - 332/7-614/Jd povolena do užívání prodejna rychlého občerstvení. Přezkum kolaudačního rozhodnutí - OkÚ. Přerov ze dne 13.7.1995 RR/1597/95 Šl podnět odložil, s tím že při šetření na místě zjistil, že současná úprava vstupu neodpovídá parametrům bezbariérové vyhlášky 174/94 Sb. a uložil stavebnímu úřadu MěÚ. Přerov, "aby využil ustanovení § 87 stavebního zákona a nařídil vlastníku stavby a správci komunikace uvedení do souladu s bezbariérovou vyhláškou". Nestalo se tak, a proto se znovu zabývalo MH ČR. Ministerstvo potvrzuje, že stavební úřad se při povolování stavby bezbariérovostí nezabýval vůbec. Ministerstvo odmítlo argumentaci stavebního úřadu že ve vyhlášce 53/1985 Sb., dle kterého by se ukládala zajišťovat bezbariérovost nad rámec stavebního zákona. Ministerstvo uvádí: " Zákon ani tato vyhláška pak neponechává žádnému stavebnímu úřadu na libovůli, jak se stavební úřad MěÚ Přerov patrně mylně domnívá, do jaké míry a zda k jejím ustanovením přihlédne. Vyhláška č. 53/85 Sb. byla obecně závazným právním předpisem a jako taková byla pro všechny orgány státní správy a tedy i stavební úřady plně závaznou." V závěru MH ČR ukládá zajištění bezbariérovosti "aby SÚ Přerov zahájil řízení dle § 87 stavebního zákona". Ani na popud MH ČR se tak nestalo a bezbariérovost nebyla zajištěna ani v r. 2001, kdy se na Wilsonově ulici pokládala nová dlažba. Objekt proto do dnešního dne nemá vstup dle platné vyhlášky a je přístupný s rizikem pádu, pro tíže postižené pak bez doprovodu nepřístupný.
 

Přezkum Ministerstvem hospodářství ČR:

 

Aktuální stav k červnu 2002:

 


4) ART - móda, Kratochvílova ulice

Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 29.12.1993 pod č.j. 5135/93 - SÚ. Naše podání Ok. Ú odložil dopisem ze dne 8.1.1996 RR/1631/96/Šl. V odůvodnění se lze dočíst: „.... je zajištěn přístup přiměřeně, jak stanovuje tehdy platná vyhláška č. 53/1985 Sb.“ Objekt do dnešního dne nepřístupný - jeden malý schodek.

Aktuální stav k červnu 2002:


5) Centrouniversal, Palackého 1, Přerov

Ok. Ú podnět odložil 16.10.1995 pod čj. RR/1685/95/Šl , kolaudace 13.5.1992. a bylo ho tedy možno zrušit do 16.10.1995 tj. cca 11 měsíců od našeho podání. Ok. úřad přezkoumával poté a odložil s tím , že tříletá lhůta dle §68 spr. řádu vypršela.Objekt v principu bezbariérový,má dva vstupy, používán je ten s architektonickou barierou.Dveře bez bariery fungují jako výloha. Ani OkÚ. ani MH ČR neuložilo provozovateli používat bezbariérový vstup.

Přezkum OkÚ Přerov:  podnět odložen.

Přezkum Ministerstvem hospodářství ČR:

Aktuální stav k červnu 2002:


6) ITALIA FASHION, Kratochvílova 16:

Prodejna adaptována z bývalé prodejny potravin, ze které byly zřejmě bez stavebního řízení vybudovány tři nové obchody - všechny s architektonickou bariérou . Dne 2.10.1995 stavební úřad legalizoval provoz této adaptace kolaudačním rozhodnutím č. 3951/95. Přezkumný orgán (dne 13.11.1995 - RR/1564/95/Šl - 339-V/5) se v přezkumu nezabýval právním stavem v době podání našeho podnětu, přezkoumával zmiňované kolaudační rozhodnutí vydané cca 11 měsíců poté a naše podání zamítl s odůvodněním ( sic) : „ ... nebyly prováděny žádné stavební úpravy dřívější prodejny potravin, proto se ustanovení vyhlášky č. 174/1994 Sb. na řízení o změně užívání stavby podle podle § 85 zákona č.50/19976 Sb. nevztahují.“ Objekt do dnešního dne nepřístupný.

Aktuální stav k červnu 2002:


7) Kniha, Kratochvílova ul.

Před revolucí prodejna textilu, poté prodejna adaptována- probíhala stavební činnost podléhající stavebnímu řízení. Přezkumný orgán stavební činnost po r. 1989 popřel s tím, že poslední kolaud. rozhodnutí je ze dne 21.4.1978. a dopisem RR/1599/96/Šl. naše podání odložil. V dodatečném rozhodnutí SÚ ze dne 9.5.1996 pod čj. 1522/1996 se zabýval i možností bezbariérového přístupu a to pomocí mobilní rampy a instalací zvonku s termínem do 1.6.1996. Do dnešního dne se nic takového nestalo a provozovna je doposud
 

Aktuální stav k červnu 2002:

 

 


8) Agrobanka, Jiráskova ul.:

Stavební povolení z 18.10.1993 (oprava střechy, fasády včetně vstupu, nové přípojky, rozvodná síť). Podle přezkumu rozhodnutí Ok.Ú.RR/1592/96/Šl dne 19.3.1996 konstatoval: „Pro provedení těchto stavebních úprav se použilo tehdy platné vyhl. č. 53/1985 Sb. ... a to pouze přiměřeně, tak jak uvádí § 2 odst.4.“ Objekt kolaudován v 18.1.1994 jako bariérový (dva schodky). Těžko argumentovat nedostatkem financí. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
 

Aktuální stav k červnu 2002:

 


9) Trafika Komenského

Přezkum ze dne 21.5.1996 pod č.j. RR/1658/96/Šl.se zabývá namísto kolaudačním rozhodnutím, jak byl žádán v podnětu dle § 65 správního řádu stavebním povolením, které povolovalo vznik provozovny rozdělením prodejny hraček a protože „ kolaudační rozhodnutí se v archivu SÚ nenašlo, stavební úřad z toho důvodu uznal dne 13.5.1996 pod č.j.2093/96 - SÚ, že ( sic!!!!) “ prodejna tabáku byla kolaudována v r. 1976 a slouží stejným účelům bez závad“ Objekt je do dnešního dne nepřístupný
 

Aktuální stav k červnu 2002:

 

 


10) Kožené oděvy - Kratochvílova 10


Okr. úřad se nezabýval stavem v době podání ale kolaudačním rozhodnutím vydaným až po našem podání dne 14.12.1994 pod čj.3839/94 SÚ. V 2001 se měnily výkladce, měnil se vzhled stavby, což podléhá stavebnímu řízení. Objekt stále s architektonickou bariérou.
 

Aktuální stav k červnu 2002: